درختها قطع میشوند

و از پیکرشان کتاب میسازند

و کتاب از اهمیت درخت برایمان میگوید..!